Get Adobe Flash player

BIP LO2Brzeg

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 3/2019/2020

 Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu

 z dnia 16.09.2019 r.

 w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093), po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, a także potrzeby społeczności lokalnej zarządza, co następuje:

 

 § 1

Po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły ustalam w roku szkolnym 2019/2020 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w następujących dniach:

 

14 X dzień wolny od zajęć dydaktycznych

2 I dzień wolny od zajęć dydaktycznych

3 I dzień wolny od zajęć dydaktycznych

4 V matura

5 V matura

6 V matura

12 VI dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

§2

Zobowiązuję wychowawców wszystkich klas o niezwłoczne poinformowanie uczniów oraz ich rodziców ( prawnych opiekunów) o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a także możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych .

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.