Get Adobe Flash player

BIP LO2Brzeg

 ksztalcenie na odleglosc thumbKształcenie na odległość

 Zarządzenie nr 21/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r.
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do odwołania zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:
Z dniem 25.03.2020 r. wprowadzam
REGULAMIN KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ
§ 1
Postanowienia ogólne
I. Regulamin kształcenia na odległość określa:
1. sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i zasad nauczania oraz oceniania na odległość,
2. sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami (w tym sposób konsultacji z rodzicami),
3. zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach,
4. sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły,
5. możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,
6. sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach,
7. warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania.

§ 2
Postanowienia szczegółowe
I. 1. Sposób i tryb realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
a. w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, związanym z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość,
b. za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić nauczycieli, uczniów i rodziców, w jaki sposób będzie wyglądała nauka w II Liceum Ogólnokształcącym w Brzegu,
c. wszystkie lekcje wynikające z ramowych planów nauczania będą odbywać się na odległość,
d. nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia,
e. nauczyciel może prowadzić również lekcje za pomocą odpowiednich platform, wykorzystując połączenia głosowe lub głosowo-wizyjne,
f. uczniowie, którzy nie mogą wziąć udziału w lekcji on-line, zobowiązani są do zapoznania się z materiałem danej jednostki lekcyjnej oraz uzupełnienia notatki - tak jak w przypadku nieobecności na lekcjach stacjonarnych,
g. każdy nauczyciel zobowiązany jest do zamieszczenia materiałów poprzez e-dziennik lub innymi kanałami internetowymi,
h. formy pracy z uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego czy posiadający opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej powinny uwzględniać zalecenia wynikające z w/w dokumentów (m.in. wydłużenie czasu pracy),
i. wychowawca klasy ma za zadanie stale monitorować korzystanie przez uczniów z zamieszczanych materiałów, a w razie problemów z dostępem do tych pomocy, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,
j. odrabianie lekcji i zapoznanie się przez ucznia z zadanym materiałem jest obowiązkowe dla każdego ucznia. Jeśli uczeń ma problem z dostępem do komputera czy internetu, to fakt ten należy zgłosić do wychowawcy klasy, celem ustalenia innej formy dostarczenia niezbędnych materiałów. Kolejno wychowawca jest zobowiązany zgłosić taką informację dyrektorowi szkoły i ustalić z poszczególnymi nauczycielami formę przekazania materiałów do nauki.

I. 2. Sposób współpracy dyrektora z nauczycielami i koordynowania przez niego współpracy z uczniami i rodzicami:
a. dyrektor szkoły stale koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami,
b. wszystkie problemy zgłaszane przez uczniów czy rodziców powinny być zgłaszane do dyrektora szkoły,
c. nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez dyrektora poprzez e-dziennik, maila, wiadomość sms oraz poprzez komunikatory internetowe i w razie potrzeby bezzwłoczne odpowiedzenie na informacje,
d. nauczyciel pracując zdalnie jest w stałej gotowości do pracy i może zostać wezwany przez dyrektora do szkoły,
e. możliwe jest przeprowadzanie zebrania rady pedagogicznej na odległość, za pomocą wyznaczonej przez dyrektora platformy komunikacyjnej (obecność nauczycieli podczas takiej rady pedagogicznej będzie sprawdzona poprzez odczytanie listy i zapisanie przez protokolanta obok nazwiska uczestnika obecności podczas takiego spotkania),
f. wychowawca czuwa nad prawidłową dostępnością uczniów do zamieszczanych przez nauczycieli materiałów i utrzymuje stały kontakt z uczniami i rodzicami ze swojej klasy. O każdym zgłaszanym przez rodziców i uczniów problemie powinien bezzwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły,
g. każdy nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów i rodziców w czasie, kiedy jego lekcja jest wpisana w tygodniowy plan pracy poszczególnych klas, i jest zobowiązany do odpowiedzi na pytania zadawane przez uczniów i rodziców poprzez e-dziennik czy inne komunikatory, na których ustalił sposób kontaktu z uczniami i rodzicami,
h. uczniowie mają prawo zadawać pytania do zamieszczonych tematów i zadań, a nauczyciel powinien na każde z nich odpowiadać i pomóc uczniowi opanować zadany materiał,
i. nauczyciel, który nie ma dostępu do komputera czy internetu, zobowiązany jest do innej formy przesyłania niezbędnych do nauki materiałów uczniom lub korzystania w placówce ze szkolnego sprzętu.

I. 3. Zasady ustalania tygodniowego zakresu treści nauczania w poszczególnych oddziałach:
a. lekcje z poszczególnych przedmiotów zadawane będą tylko i wyłącznie w tych dniach,
w których występują w aktualnym planie lekcji, obowiązującym przed przejściem na zdalny system nauczania, obowiązuje plan lekcji podany w szkole dla klasy,
b. praca z poszczególnych przedmiotów powinna być tak dobrana, żeby czas jej wykonania nie przekraczał 30 minut na 1 lekcje, według ustalonego porządku:
1. 8:00-8:30
2. 8:30-9:00
3. 9:05-9:35
4. 9:35-10:05
5. 10:15-10:45
6. 10:45-11:15
7. 11:20-11:50
8. 11:50-12:20
c. zajęcia powinny uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny,
d. za przygotowanie planu lekcji na każdy tydzień nauczania na odległość, odpowiedzialny jest wychowawca klasy,
e. wychowawca koordynuje plan pracy swojej klasy
f. każdy nauczyciel jest zobowiązany zapisać zadanie domowe, sprawdziany i kartkówki w e-dzienniku przy dniu, w którym faktycznie lekcja ma się odbyć.

I. 4. Sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły:
1. Nauczyciel zobowiązany jest do:
a. regularnego odnotowania tematu lekcji w każdym dniu wynikającym z planu lekcji, co będzie traktowane jako potwierdzenie obecności w pracy,
b. odnotowania w dzienniku planowanego sprawdzianu, kartkówki czy innej formy sprawdzenia wiedzy
c. przesyłania w określonym czasie tabeli z wykazem przydzielonych nadgodzin stałych
d. obecności na zebraniach rady pedagogicznej (prowadzonych stacjonarnie i on-line),
e. we wpisie frekwencyjnym w każdej z klas na czas kształcenia na odległość wpisuje się oznaczenie: nz – nauczanie zdalne.

I. 5. Możliwość modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania:
Szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników może zostać uzupełniony o e-podręczniki, e-ćwiczenia i inne wykorzystywane materiały pomocnicze do kształcenia na odległość.

I. 6. Sposób monitorowania postępu uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów oraz rodziców
w postępach ucznia w nauce i uzyskanych przez niego ocenach:
a. podczas pracy na odległość, każdy nauczyciel ma prawo oceniać ucznia z zadawanych prac w formie ustnej bądź pisemnej,
b. każdy praca kontrolna musi być odnotowana w dzienniku z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby umożliwić każdemu uczniowi zorganizowanie dostępu do komputera i internetu w wyznaczonym czasie,
c. nauczyciel każdorazowo przy zamieszczeniu zadania na odpowiedniej platformie, zobowiązany jest do załączenie informacji w jakiej formie będzie kontrolował jej wykonanie
d. wszystkie oceny powinny zostać wpisane do e-dziennika w terminie maksymalnie do 14 dni od oddania wykonanej pracy przez ucznia,
e. uczeń nieobecny z powodów usprawiedliwionych podczas sprawdzianu czy zapowiedzianej kartkówki zobowiązany jest do kontaktu z nauczycielem i ustalenia nowego terminu lub innej formy zaliczenia (w sytuacji jeśli nie ma możliwości zaliczenia w proponowanej przez nauczyciela formie),
f. uczeń, który nie zgłosił problemów technicznych i nie wykonał zadanych prac może otrzymać ocenę niedostateczną,
g. w jednym tygodniu mogą być maksymalnie dwa sprawdziany w danym oddziale lekcyjnym, kartkówek może być maksymalnie trzy.
h. w terminie określonym w statucie szkoły nauczyciel wystawia oceny proponowane na koniec roku szkolnego z poszczególnych przedmiotów.
i. przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia i rodziców uczniów o rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Informacja powinna być przekazana w terminie zgodnym z kalendarzem roku szkolnego: uczniom oraz rodzicom poprzez wpis do dziennika elektronicznego. Przewidywane oceny roczne są przedstawiane w dzienniku elektronicznym.

I. 7. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki ustalania rocznej oceny klasyfikacyjne zachowania:
a. niniejszy punkt regulować będą odrębne przepisy (Statut szkoły)
b. w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny przeprowadzony będzie w sposób stacjonarny, zdalny (np. komunikator, zadania na platformie) lub drogą korespondencyjną.

§ 3
Postanowienia końcowe

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.
Zobowiązuję nauczycieli, rodziców i uczniów do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora szkoły.
Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu
Leszek Lipiński

Brązowa tarcza

brazowe liceum 2020

Szkoła z klasą

certyfikat szkola z klasa midi

Wiarygodna Szkoła

  • Wiarygodna_szkola
  • Wiarygodna_szkola

Kalendarz wydarzeń

październik 2020
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Wyszukiwarka

Wspierają nas

Aktualnie odwiedzający:

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Wspieramy